Tietosuojaseloste

ASIAKASREKISTERISELOSTE

NIMI, OMISTAJA JA YHTEYSHENKILÖT
Rekisterin nimi                  Asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä                 T:mi Hyrynsalmen Lasikuitutuote
Käsittelyrooli                     Rekisterinpitäjä
Rekisterin yhteyshenkilö    Mirjam Hiltunen, 0500-386627, lasikuitutuote@co.inet.fi

KUVAUS JA KÄSITTELYTARKOITUS
Käsittelyperuste             Sopimus
Rekisterin tarkoitus         Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitamiseksi
Kuvaus                          Asiakasrekisteri sisältää henkilöasiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden
                                     sekä yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja

SISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET
Mitä henkilötietoja rekisterissä käsitellään?     
-Nimi, Osoite, Puh.nro, Sähköpostiosoite, Y-tunnus, Asema yrityksessä, Asiakasnumero

Mistä rekisterin henkilötiedot saadaan?           
-Asiakkailta puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä  julkisista lähteistä, kuten
 yritysten yhteystiedoista www-sivuilla

ARKALUONTEISET TIEDOT JA RISKIT
Käsitelläänkö henkilötunnusta?                         Ei
Sisältääkö rekisteri erityisiä henkilötietoja?        Ei
Mitä erityisiä henkilötietoja käsitellään?             Ei mitään

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset        Ei säännönmukaisia luovutuksia
Luovutetaanko tietoja EEA-alueen ulkopuolelle?         Ei

PROFILOINTI, TIETOJEN POISTO JA SUOJAUS
Profilointi ja automaattinen päätöksenteko          
-Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa

Miten ja milloin henkilötiedot poistetaan?            
-Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolo ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan  takuuvastuiden hoitamiseksi

Säilytykseen liittyvät lait ja vaatimukset:
-Kuluttajansuojalaki (virhevastuu)  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
-Kirjanpitolaki  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?      
-Yrityksen työntekijät asiakassuhteen hoitoon liittyvissä tehtävissä
                                                           
Miten rekisteri on suojattu?          
-Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja.
-Tiedot kerätään tietokantoihin jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
-Kaikki manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa johon vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy.
-Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.

JÄRJESTELMÄT JA TULOSTEET
Tietojärjestelmät (tallennustapa)                                      
-Tiedostopalvelin, pilvipalvelin

Paperi ja tiedostotulosteet, joissa henkilötietoja esiintyy    
-Tarjoukset, asiakastiedotteet, laskut ja muut asiakkaalle toimitettavat tulosteet sähköisessä tai  paperimuodossa

OIKEUDET JA LISÄTIEDOT
Miten rekisteritietojen tarkastus ja oikaisu tapahtuu?       
-Tarkastus- ja oikaisupyynnöt on toimitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen:
  T:mi Hyrynsalmen Lasikuitutuote
  Kuhmontie 1 B, 89400 Hyrynsalmi          
  viite: Henkilötietojen tarkastus tai oikaisupyyntö

Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran kalenterivuodessa.
Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen

Valitus valvontaviranomaiselle      
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot:

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700, Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html